Regulamin konkursu „ZA CO CHCESZ PODZIĘKOWAĆ SWOJEJ MAMIE?”

Regulamin konkursu „ZA CO CHCESZ PODZIĘKOWAĆ SWOJEJ MAMIE?” „ZA CO CHCESZ PODZIĘKOWAĆ SWOJEJ MAMIE?”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin reguluje zasady prowadzenia konkursu internetowego pod nazwą „Za co chcesz podziękować swojej mamie?” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu „Gromulska Piekarnia – Cukiernia” w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/ gromulska.piekarnia.
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Organizatorem Konkursu jest: Kinga Gromulska – Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „GROMULSKA” PIEKARNIA CUKIERNIA Kinga Gromulska-Kosińska z siedzibą w miejscowości Dobre, Rynek 28, 05-307 Dobre (dalej: „Organizator”).
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 7. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2022 roku od momentu opublikowania posta konkursowego, do dnia 30 maja 2022 roku do godz. 23:59.
 8. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNIK KONKURSU

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie spowoduje nieważność takiego zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3 (dalej: „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która:
 1. jest pełnoletnia,
 2. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. posiadają profil osobowy w serwisie Facebook zgodny z Regulaminem serwisu (www.facebook.com/terms.php); zgłoszenia pochodzące od osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że posługują się fałszywymi profilami w serwisie Facebook, będą odrzucane,
 5. zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
 1. Uczestnik nie może brać w nim udziału w Konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników serwisu Facebook w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych Uczestników Konkursu określa § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2022 roku od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 30 maja 2022 roku do godz. 23:59.
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi pod postem konkursowym na profilu „Gromulska Piekarnia – Cukiernia” (w serwisie społecznościowym Facebook) odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe: „Za co chcesz podziękować swojej mamie?” (dalej: „Praca konkursowa”).
 4. Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Prac konkursowych, ale wygrać może tylko raz.
 5. Uczestnik może wstawiać zdjęcia uzupełniające Pracę konkursową, jednak nie jest to warunkiem koniecznym.
 6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
  1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
  2. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  3. godzących w dobra osobiste Organizatora, Koordynatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
  4. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  5. naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
  6. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
  7. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora lub Koordynatora;
  8. promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora;
  9. zawierających antyreklamę marki Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza zawierającego Pracę konkursową, który nie spełnia lub narusza postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności § 3 ust. 6 Regulaminu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego zakończenia.
 2. Decyzją komisji konkursowej złożonej z członków zespołu Organizatora powołanej przez Organizatora (dalej: „Komisja konkursowa”) zostanie wyłonionych 3 zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”). Przy wyborze Zwycięzców Komisja konkursowa kierować się będzie subiektywną oceną, włączając w to m.in. kreatywność i oryginalność.
 3. Dane Zwycięzców (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu na profilu „Gromulska Piekarnia – Cukiernia” w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/gromulska.piekarnia w komentarzu pod postem konkursowym, w którym zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt i przesłanie, za pomocą wiadomości w komunikatorze messenger danych do wysyłki nagrody.
 4. Dane należy przesłać w wiadomości do Organizatora w terminie do 1 dnia kalendarzowego od momentu ogłoszenia wytypowanych Zwycięzców. Przesłanie danych o którym mowa w § 4 pkt. 3 Regulaminu jest warunkiem koniecznym, aby wytypowany Zwycięzca otrzymał nagrodę w Konkursie opisaną w § 5 pkt. 1 Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestnika. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin) podejmie ponowną, jedną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
 6. Wydanie nagród nastąpi niezwłocznie po przesłaniu przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej w komunikatorze messenger zawierającej informacje opisane § 4 ust. 3 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek podania przez Zwycięzcę błędnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych teleadresowych.

§ 5. NAGRODY

 1. W konkursie są przewidziane trzy różne nagrody dla Zwycięzców:
 1. dla Zwycięzcy, który uzyska pierwsze miejsce w Konkursie: bon o wartości 200 pln na zakupy do wykorzystania w sklepach Gromulska ,
 2. dla Zwycięzcy, który uzyska drugie miejsce w Konkursie: nagroda niespodzianka,
 3. dla Zwycięzcy, który uzyska trzecie miejsce w Konkursie nagroda niespodzianka,
 1. Wartość nagrody opisanej w § 5 ust. 1 lit. b wynosi 40 zł, a nagrody opisanej w § 5 ust. 1 lit. c wynosi 20 zł.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie wiadomości prywatnej w komunikatorze Messenger zawierającej następujące dane:
 1. Imię i Nazwisko,
 2. Adres do wysyłki nagrody.
 3. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród przewidzianych w Regulaminie w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W zakresie, w jakim Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych licencja obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej na stronie www Organizatora oraz na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram) przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest: Kinga Gromulska – Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „GROMULSKA” PIEKARNIA CUKIERNIA Kinga Gromulska-Kosińska z siedzibą w miejscowości Dobre, Rynek 28, 05-307 Dobre – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 4. Odbiorcami podanych przez Uczestnika danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, kontrahenci Administratora, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego).
 5. Dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo przenoszenia danych.
 7. Dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia i organizacji Konkursu.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora: Kinga Gromulska – Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „GROMULSKA” PIEKARNIA CUKIERNIA Kinga Gromulska-Kosińska, Rynek 28, 05-307 Dobre z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs: „Za co chcesz podziękować swojej mamie?” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje spóźnione lub niezawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
 5. Wskazane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www Organizatora.
 2. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.

„Gromulska” Piekarnia – Cukiernia
Kinga Gromulska – Kosińska
05-307 Dobre,
ul. Rynek 28
crossmenumenu-circlecross-circle